Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan het schoolbestuur (het bevoegd gezag) met betrekking tot bijvoorbeeld vakantieregelingen, nieuwbouw/verbouwingen of fusies van de school. In andere gevallen kan het zo zijn, dat het bestuur de instemming van de Medezeggenschapsraad nodig heeft alvorens bepaalde besluiten door hen kunnen worden genomen. De Medezeggenschapsraad spreekt dus namens alle ouders en het personeel. Er wordt tevens medewerking gegeven aan bijvoorbeeld schoolprojecten of andere activiteiten op de school. Belangrijkste taak is echter het houden van een "vinger aan de pols". Wat gebeurt er op school, welke ontwikkelingen zijn er en wat zijn redenen voor keuzes die gemaakt worden. Ouders kunnen middels verkiezingen lid worden van de Medezeggenschapsraad indien zij één of meer kinderen langer dan één jaar op school hebben en de Christelijke grondslag van de school onderschrijven. Een zittingsperiode is drie jaar en maximaal zes jaar. Jaarlijks zijn er verkiezingen, daar reglementair één derde van de leden af moet treden (al dan niet herkiesbaar). Meer MR-informatie is te vinden op o.a. de site van de Onderwijsbond CNV www.ocnv.nl

Namens de Prins Willem Alexanderschool zitten
2 vertegenwoordigers in de oudergeleding
2 vertegenwoordigers in de personeelsgeleding.

Namens de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool zitten
3 vertegenwoordigers in de oudergeleding
3 vertegenwoordigers in de personeelsgeleding.

E-mailadres medezeggenschapsraad: mr-brugghenpwa@outlook.com

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Mw. Conny Haasnoot
Dhr. Marco Remmelzwaal
Dhr. Michiel Bor

Personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Mw. Marina v.d. Oever
Mw. Desirée Moerdijk
Mw. Ellen Buitendijk

Oudergeleding Prins Willem-Alexanderschool
Mw. Jana Heemskerk

Personeelsgeleding Prins Willem-Alexanderschool
Mw. Chantal Brouwer
Mw. Marjoke de Groot

 

Adviseur Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Dhr. Walter Wassenaar

Adviseur Prins Willem-Alexanderschool
Dhr. Kees Guijt

In de groepen 1 en 2 leren onze kinderen door te spelen. Wat hebben de kinderen het hier naar hun zin!

Leerkracht onderbouw