Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief; dit is bij de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' wettelijk geregeld. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR heeft inspraak op het beleid en mag gevraagd en ongevraagd adviezen geven.

Omdat de Brugghenschool/Prins Willem-Alexanderschool bij de Stichting Prohles is aangesloten, is een van de ouder- en personeelsleden afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle scholen van Prohles vertegenwoordigd. In iedere MR-vergadering is ruimte voor inbreng naar aanleiding van de GMR.

De Medezeggenschapsraad (MR) van Brugghenschool/Prins Willem-Alexanderschool stelt zich voor:

Wij bestaan uit een oudergeleding (5 ouders) en een lerarenvertegenwoordiging (5 leraren). Onze vergaderingen worden bijgewoond door de directie. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders/verzorgers, de leerkrachten kiezen de lerarengeleding. Voor alle leden geldt een zittingsduur van 3 jaar, waarbij het mogelijk is om de zittingsperiode te verlengen met een nieuw termijn door middel van herverkiezingen, zolang er een binding is met de school. MR-leden zitten altijd op persoonlijke titel in de raad. Ze hoeven dus geen achterban of organisatie te raadplegen voordat ze hun stem in de raad uitbrengen.

De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Oudergeleding Brugghenschool:
Conny Haasnoot
Marco Remmelzwaal
Michiel Bor (voorzitter)


Oudergeleding PWA:
Jana Haasnoot
Karima van den Enden

Personeelsgeleding Bruggenschool:
Juf Desiree Moerdijk
Juf Ellen Binnendijk
Juf Marina van de Oever

Personeelsgeleding PWA:
Juf Chantal Brouwer
Juf Marjoke de Groot

De scholen worden in de GMR vertegenwoordigd door juf Sara de Bie (personeelsgeleding) en Michiel Bor (oudergeleding).


Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de directie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Over een aantal zaken heeft de MR instemmingbevoegdheid (zoals bijvoorbeeld schooltijden, buitenschoolse opvang en wijziging visie) of adviesbevoegdheid (zoals bijvoorbeeld het financiële beleid en uitbreiding schoolgebouw).
Op de Brugghenschool vergadert de MR vijf keer per jaar. Dit overleg gaat over zaken als financiën, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties, studiedagen en vrije dagen of de wijze waarop ouders participeren op school. Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten.

U kunt deze als toeschouwer/toehoorder bijwonen. U bent van harte welkom maar het verzoek is wel om dit 2 dagen voorafgaande aan de vergadering kenbaar te maken. De vergaderingen vinden altijd op school plaats, afgewisseld op de Brugghenschool en PWA. U kunt het vergaderrooster, evenals andere documenten en vergadernotulen vinden via onderstaande link.

MR Documenten

Wat kan de MR voor u betekenen?

Bij de MR kunt u in principe met alles terecht wat in deze algemene zin met school te maken heeft. Of het nu over het onderwijskundig beleid of zorgbeleid gaat, ideeën en - uiteraard ook kritische- opmerkingen zijn altijd welkom. De MR zal alle reacties serieus behandelen en aan het juiste aanspreekpunt doorgeven of - indien in het belang van de school - zelf het initiatief nemen.
Ook kunt u bij de MR terecht met initiatieven voor sponsoring of buitenschoolse activiteiten.

Met welke problemen kunt u niet bij de MR terecht?

De MR is geen bemiddelaar bij persoonlijke problemen met leerkrachten of de directie. U wordt geacht deze zelf met de betreffende persoon op te lossen of als dit niet lukt de klachtenregeling te volgen. Deze staat in de schoolgids vermeld. Ook bij persoonlijke bezwaren tegen bijvoorbeeld de groepsindeling of alles wat met de ontwikkeling van uw eigen kind binnen de school te maken heeft is de MR niet het juiste aanspreekpunt.

Voor vragen en/of problemen kunt u de MR altijd benaderen via het mailadres mr-brugghenpwa@outlook.com U kunt dat ook schriftelijk doen door een brief af te geven op school.

Meer informatie:

Wet medezeggenschap op scholen (overheid.nl)
Medezeggenschap | PO-Raad (poraad.nl)
Sterk Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

 

Als intern begeleider zorgen we ervoor dat we de onderwijskwaliteit en de zorgondersteuning die onze school nodig heeft goed monitoren.

Giovanna van Duijvenbode